Attitude of gratitude

Thanks for health, Thanks for wealth, Thanks for change, Thanks for stillness. Thanks for friendship, Thanks for family. Thanks for love, Thanks for power, Thanks for wisdom. Thanks for balance, Thanks for harmony, Thanks for vitality. Thanks for purity, Thanks for perfection.